Projenin Amacı

       Bu proje ile öğrencilerimizin okulda hem bilgi hem değer bakımından gelişimini sağlayarak yapıcı, geliştirici, duyarlı, ahlaklı, demokratik, topluma karşı sorumluluk duyan, temel insani değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktayız. Bu amaçla ahlaki değerlerin davranış, tutum ve ürün olarak sergilenmesi için uygulama alanı yaratmak; planlı bir yol ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak, öğrencilerin sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi gibi temel insani değerler doğrultusunda gerekli bilgi, beceri ve eğilimler edinmesine rehberlik etmeyi hedefliyoruz.

Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen somut hedefler şunlardır:

  1. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, erdemli davranışlara karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi;
  2. Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi;
  3. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi;
  4. Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi;
  5. Kültürel kodların güçlendirilmesi;
  6. Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi;
  7. “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi;
  8. Öğrencilerde erdemli bir topluluk bilincinin oluşturulması
  9. Öğretmenleri etik, değer, değerler, kritik düşünme becerileri alanlarında daha donanımlı hale getirmek.
  10. Okulda gerçekleştirilen aktiviteleri nicelik ve nitelik olarak çeşitlendirip zenginleştirmek.